Новини

Покана Общо събрание на С...

Членски внос 2021 година...

Общо събрание 19.09.2020г....

РЕГАТА КУПА БЪЛГАРИЯ КОНРА...

Международна Регата Порт В...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПА Д...

Решение относно Общо Събра...

Покана Общо събрание на С...

Решение от извънредно Общо...

Общо събрание 26.12.2019г....

Детската школа към ЯК ”Кап...

”Sailing on Three Seas - E...

Покана Общо събрание на С...

Регата ”Николай Чудотворец...

„Родителски съвет” към СНЦ...


История

Когато „Петерсон”-ът беше мл...

Клубни членове носители на "...

Преходът на "Булкон Стар" от...

ДОМЪТ НА ПЕНКО ЖЕКОВ...

Началото...

Документи

Заявление за членство...

Устав на Сдружението...

Протоколи от заседания на УС...

Протоколи от Общи събрания...

Концепция / Правилници ...

Дарителски кампании...

Управителен съвет...

Контролен съвет...

Картотекирани състезатели...

„Родителски съвет” към СНЦ „...

Реклама

1-во място ORC-C на ДП 2018

Реклама

https://www.facebook.com/yachtclubportvarna/
 

Покана Общо събрание на СНЦ ЯК „Кап. Г. Георгиев" – Порт Варна


П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ЯХТ КЛУБ

„КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА“

Управителния съвет на Яхт клуб „Кап. Г.Георгиев - Порт Варна“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Годишно отчетно-изборно събрание на 15.05.2021 година в 10.00 ч. в гр. Варна, в Бар Фар – Морска гара в
сградата на „Яхт клуб“ ет.2 при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад на УС за дейността клуба през 2020 година.
Докл.: Председателя на клуба
2. Годишен финансов отчет за 2020 година.
Докл.: Председателя на КС
3. Приемане на бюджет на Сдружението за 2020 година.
Докл.: Председателя на клуба
4. Приемане на нови членове и освобождаване на нередовни членове.
Докл.:Председателя на комисията по предложенията и избора
5. Избор на нов Управителен съвет.
Докл.:Председателя на комисията по предложенията и избора
6. Разни.

При липса на кворум събранието ще се проведе същият ден в 11.00 часа, на същото място и при същият дневен ред.

При въпроси и коментари, същите може да ги изпращате на клубната поща – yachtportvarna@gmail.com

Покана за ОС 2021г. 


08.04.2021г. 22:05ч.
 
Реклама