Новини

Решение от извънредно Общо...

Общо събрание 26.12.2019г....

Детската школа към ЯК ”Кап...

”Sailing on Three Seas - E...

Покана Общо събрание на С...

Регата ”Николай Чудотворец...

„Родителски съвет” към СНЦ...

Празник на водните спортов...

International regatta ”Por...

Регата ”Порт Варна - 2018”...

Общо събрание 2018 г....

Проект ”Sailing on Three S...

Среща - представяне...

Междууниверситетска регата...

Порт Варна 17-20.08.2017 -...


Реклама

1-во място ORC-C на ДП 2018
Реклама

https://www.facebook.com/yachtclubportvarna/
 

Решение от извънредно Общо събрание 26.12.2019г.


На 26.12.2019г. се проведе извънредно Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел ЯК“Кап. Георги Георгиев – Порт Варна” с две точки в двевния ред:

1. Промени в Устава на Сдружението.  

2. Разни

 Като в точка“Разни” нямаше предложения, а относно т.1 единодушно с 18 гласа се взе решението да се промени текста в глава III“Членство. Права и задължения на членовете.”, както следва:

…” Чл.16. Членуването в Сдружението е доброволно, без ограничения по отношение на националност, етническа принадлежност, политически убеждения, раса, пол и религия.

Чл.17. Членовете на Сдружението биват редовни и почетни.

Чл.18. Член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице, което приема изцяло идеите, целите и устава и е прието за член по установения ред. Почетен член на Сдружението може да бъде физическо или Юридическо лице член на Сдружението от страната или чужбина, което има особени заслуги към Сдружението или за развитието на ветроходния спорт. Почетният член не плаща членски внос.

Чл.19. Кандидатът за член подава молба по образец до Управителния съвет. Новите членове се приемат от Управителния съвет и потвърждават от Общото събрание с явно гласуване и обикновено мнозинство. От момента датата на решението на Управителния съвет, кандидатьт за член придобива правата и задълженията на редовен член на Сдружението.

Чл. 20. Права на членовете:

(1) Членовете могат да избират и да бъдат избирани в ръководните органите на Сдружението, а юридическите лица - чрез техните представляващи;

(2) Да ползват имуществото на клуба……..”

26.12.2019г.  


26.12.2019г. 16:52ч.
 
Реклама