НовиниПокана Общо събрание на С...

Решение от извънредно Общо...

Общо събрание 26.12.2019г....

Детската школа към ЯК ”Кап...

”Sailing on Three Seas - E...

Покана Общо събрание на С...

Регата ”Николай Чудотворец...

„Родителски съвет” към СНЦ...

Празник на водните спортов...

International regatta ”Por...

Регата ”Порт Варна - 2018”...

Общо събрание 2018 г....

Проект ”Sailing on Three S...

Среща - представяне...


Реклама

1-во място ORC-C на ДП 2018
Реклама

https://www.facebook.com/yachtclubportvarna/
 

Покана Общо събрание на СНЦ ЯК „Кап. Г. Георгиев" – Порт Варна


Уважаеми Клубни Членове,
На 28.03.2020 г. в 10:00 часа в „Бар Фар“, адрес Морска Гара Варна, сграда „Яхт Клуб“ ет.2, ще бъде проведено общо събрание при следния дневен ред:


Дневен ред на събранието 2020:
1. Отчетен доклад на УС за 2019 година
2. Доклад на контролния съвет
3. Отчет на бюджета на Сдружението за 2019 година
4. Освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС за изтеклия период
5. Приемане на бюджет на Сдружението за 2020 година
6. Допилнетиелно предложения за променя на вътрешния ред
7. Приемане на нови членове и освобождаване на нередовни членове
8. Приемане на Годишен финансов отчет
9. Разни.
9.1. Предложение за редукция на членския внос


При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и се провежда независимо от броя на присъстващите членове.


Обява ОС 2020.


27.02.2020г. 14:51ч.
 
Реклама