Новини

Общо събрание 19.09.2020г....

РЕГАТА КУПА БЪЛГАРИЯ КОНРА...

Международна Регата Порт В...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПА Д...



Покана Общо събрание на С...

Решение от извънредно Общо...

Общо събрание 26.12.2019г....

Детската школа към ЯК ”Кап...

”Sailing on Three Seas - E...

Покана Общо събрание на С...

Регата ”Николай Чудотворец...

„Родителски съвет” към СНЦ...

Празник на водните спортов...

International regatta ”Por...


Реклама

1-во място ORC-C на ДП 2018
Реклама

https://www.facebook.com/yachtclubportvarna/
 

Общо събрание 19.09.2020г.


Съобщение


До клубните членове на Сдружение с нестопанска цел ЯК“Кап. Георги Георгиев – Порт Варна”
Уважаеми клубни членове,
На 19.09.2020г. в 10:00ч. в Бар Фар – Морска гара в сградата на „Яхт клуб“
ет.2  в Бар Фар – Морска гара в сградата на „Яхт клуб“

ще бъде проведено общо събрание при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад на УС за дейността клуба през 2019 година.

Докл.: Председателя на клуба
2. Годишен финансов отчет за 2019 година.

Докл.: Председателя на КС
3. Приемане на бюджет на Сдружението за 2020 година.

Докл.:Председателя на клуба
4. Освобождаване от отговорност Управителния съвет за изтеклия период.

5. Освобождаване от отговорност Контролния съвет за изтеклия период.

6. Избор на нов Контролен Съвет на Дружеството.

7. Предложение за променя на вътрешния ред.

Докл.:Председателя на комисията по предложенията
8. Приемане на нови членове и освобождаване на нередовни членове.

Докл.:Председателя на комисията по
предложенията
9. Предложение за промяна на членския внос.

Докл.:Председателя на комисията по предложенията
10. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11:00ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.


28.08.2020г. 17:30ч.
 
Реклама