Новини

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИ...

Борислав Николов шести на ...

Борислав Николов завърши г...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

Обява за състезание Междун...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИ...

Покана за свикване на годи...

Регата Кор Кароли Некст ко...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

Картотека към БФВ...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

45 години международна рег...

Покана Общо събрание на С...

Членски внос 2021 година...

Общо събрание 19.09.2020г....


Реклама

1-во място ORC-C на ДП 2018
Реклама

https://www.facebook.com/yachtclubportvarna/
 

Общо събрание 19.09.2020г.


Съобщение


До клубните членове на Сдружение с нестопанска цел ЯК“Кап. Георги Георгиев – Порт Варна”
Уважаеми клубни членове,
На 19.09.2020г. в 10:00ч. в Бар Фар – Морска гара в сградата на „Яхт клуб“
ет.2  в Бар Фар – Морска гара в сградата на „Яхт клуб“

ще бъде проведено общо събрание при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад на УС за дейността клуба през 2019 година.

Докл.: Председателя на клуба
2. Годишен финансов отчет за 2019 година.

Докл.: Председателя на КС
3. Приемане на бюджет на Сдружението за 2020 година.

Докл.:Председателя на клуба
4. Освобождаване от отговорност Управителния съвет за изтеклия период.

5. Освобождаване от отговорност Контролния съвет за изтеклия период.

6. Избор на нов Контролен Съвет на Дружеството.

7. Предложение за променя на вътрешния ред.

Докл.:Председателя на комисията по предложенията
8. Приемане на нови членове и освобождаване на нередовни членове.

Докл.:Председателя на комисията по
предложенията
9. Предложение за промяна на членския внос.

Докл.:Председателя на комисията по предложенията
10. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11:00ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.


28.08.2020г. 17:30ч.
 
Реклама