Новини

Международната регата Порт...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИ...

Борислав Николов шести на ...

Борислав Николов завърши г...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

Обява за състезание Междун...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИ...

Покана за свикване на годи...

Регата Кор Кароли Некст ко...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

Картотека към БФВ...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

45 години международна рег...

Покана Общо събрание на С...

Членски внос 2021 година...


Реклама

1-во място ORC-C на ДП 2018
Реклама

https://www.facebook.com/yachtclubportvarna/
 

Покана Общо събрание на СНЦ ЯК „Кап. Г. Георгиев" – Порт Варна


П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ЯХТ КЛУБ

„КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА“

Управителния съвет на Яхт клуб „Кап. Г.Георгиев - Порт Варна“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Годишно отчетно-изборно събрание на 15.05.2021 година в 10.00 ч. в гр. Варна, в Бар Фар – Морска гара в
сградата на „Яхт клуб“ ет.2 при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад на УС за дейността клуба през 2020 година.
Докл.: Председателя на клуба
2. Годишен финансов отчет за 2020 година.
Докл.: Председателя на КС
3. Приемане на бюджет на Сдружението за 2020 година.
Докл.: Председателя на клуба
4. Приемане на нови членове и освобождаване на нередовни членове.
Докл.:Председателя на комисията по предложенията и избора
5. Избор на нов Управителен съвет.
Докл.:Председателя на комисията по предложенията и избора
6. Разни.

При липса на кворум събранието ще се проведе същият ден в 11.00 часа, на същото място и при същият дневен ред.

При въпроси и коментари, същите може да ги изпращате на клубната поща – yachtportvarna@gmail.com

Покана за ОС 2021г. 


08.04.2021г. 22:05ч.
 
Реклама